Årsstämma 4 juni 2019

Kallelse till årsstämma för BRF Fogdevägen

Datum: 4 juni
Plats: Folkets hus i Bagarmossen centrum
Tid: 18:30

Styrelsen i BRF Fogdevägen kallar härmed till Årsstämma. Handlingarna till årsstämman kommer att tillgängliggöras på föreningens hemsida och finnas tillgängliga utskrivna på årsstämman.

§ 1            Val av ordförande och protokollförare på stämman.
§ 2            Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 3            Godkännande av dagordningen.
§ 4            Val av justeringsmän.
§ 5            Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
§ 6            Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.    
§ 7            Framläggande av resultaträkning och balansräkning
§ 8            Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9            Fastställande av arvode till styrelsen. 
§ 10          Fastställande av arvode till revisor.
§ 11          Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor fram
tills nästa årsstämma.
§ 12          Inkomna motioner
                 – 1 inkommen motioner som biläggs kallelsen.
§13           Stämmans avslutning.

Väl mött!
Styrelsen

Styrelsen söker nya medlemmar, gärna någon som vill vara ordförande. Hör av dig till valberedningen eller styrelsen vid intresse!


Comments are closed.