Förslag – Ombyggnation av gårdarna

Vi har i samband med pandemin kännt att vi borde fräscha upp gårdarna mellan husen så att de kan användas ännu bättre som sociala ytor.

Titta gärna över dessa ritningar och skicka feedback till styrelse@nullfogdevagen.se

Ni får gärna printa ut och fotografera justeringar i ritningarna, så vi förstår ännu bättre hur ni boende i föreningen önskar ha det. Det kan vara så att man är nöjd med vissa förslag men inte andra. Varje hus har två förslag I och II. Här nedan finns ritningarna till förslagen i Adobe acrobat PDF-format.

Förslag I – ritningarna till ombyggnation.

Förslag II – ritningarna till ombyggnation.

Klätterborg med rutschkana till lekplatsen

Extra stämma 24 april och stadgeändringar

Vid den extra föreningsstämman som hålls vid vårens städdag 24/4 tänker vi passa på att uppdatera formuleringar kring stadgarna för att förtydliga vad som avses. Förslaget måste även godkännas på årsmötet 14 juni.

Här finns förslagt till de nya stadgarna som nedladdning:

Föreningen får egen Facebookgrupp

Vi har startat en Facebookgrupp för föreningen för att underlätta att nå ut med information, men även för att göra det lättare för oss grannar att till exempel låna en borrmaskin, hitta en ny ägare till en barncykel som blivit för liten, hjälpas åt och tipsa om saker som rör lägenheten eller föreningen. Sidan är endast till för medlemmar i föreningen. Den är inte tänkt som en kanal för att nå styrelsen, där är det fortfarande mail till styrelse@nullfogdevagen.se som gäller.

Eftersom vi inte utgår från att alla medlemmar är med i Facebookgruppen kommer styrelsen fortsätta med att dela ut och sätta upp viktig information, så som medlemsbrev och kallelser.

Gå till https://tinyurl.com/FogdevagenFacebook för att gå med!

Föreningsstämma 2020

Föreningsstämman äger i år rum digitalt den 16/6 2020 kl 18:30. Kallelse har gått ut till alla medlemmar med närmare instruktioner kring anmälan samt information om hur stämman kommer att gå till.

Det är möjligt att närvara fysiskt för den som inte har möjlighet att delta digitalt. För att få en uppskattning om hur många som kommer att delta fysiskt, anmäl dig gärna i förväg till styrelse@nullfogdevagen.se
Stämman äger rum på SBC:s kontor på Västgötagatan 5, våning 8. Någon kommer att vara på plats i entrén på gatuplan för att släppa in mellan kl 18:00-18:20.

Väl mött!

Se årsredovisning inklusive revisionsberättelse nedan:

Höststädning lördag 19 oktober

Kära grannar på Fogdevägen 39-47,

Nu är det snart dags igen att pyssla om föreningens utemiljö!
Lördag 19 oktober klockan 10:00 träffas vi vid parkeringen på Fogdevägen 39.

Tillsammans ser vi till att snygga upp på gårdarna, rensar i cykelställ, cykelrummet, soprummen och barnvagnsrummen. Efter det tar vi fram grillen och bjuder på korv och dryck för stora och små.

Vi ses!
Bästa hälsningar
Styrelsen

Årsstämma 4 juni 2019

Kallelse till årsstämma för BRF Fogdevägen

Datum: 4 juni
Plats: Folkets hus i Bagarmossen centrum
Tid: 18:30

Styrelsen i BRF Fogdevägen kallar härmed till Årsstämma. Handlingarna till årsstämman kommer att tillgängliggöras på föreningens hemsida och finnas tillgängliga utskrivna på årsstämman.

§ 1            Val av ordförande och protokollförare på stämman.
§ 2            Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 3            Godkännande av dagordningen.
§ 4            Val av justeringsmän.
§ 5            Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
§ 6            Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.    
§ 7            Framläggande av resultaträkning och balansräkning
§ 8            Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9            Fastställande av arvode till styrelsen. 
§ 10          Fastställande av arvode till revisor.
§ 11          Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor fram
tills nästa årsstämma.
§ 12          Inkomna motioner
                 – 1 inkommen motioner som biläggs kallelsen.
§13           Stämmans avslutning.

Väl mött!
Styrelsen

Styrelsen söker nya medlemmar, gärna någon som vill vara ordförande. Hör av dig till valberedningen eller styrelsen vid intresse!


Trädgårdsunderhåll och vårstädning

Nu är det snart dags igen att pyssla om föreningens utemiljö!
Lördag 27 april klockan 10:00 träffas vi vid parkeringen på Fogdevägen 39. Tillsammans klipper vi buskar samt rensar i cykelställ, cykelrummet och soprummen.
När vi är klara tänder vi grillen och bjuder på korv med bröd och god dryck för stora och små!

Under städdagen kommer t ex pulkor och andra otillåtna saker att rensas bort ur cykel- och barnvagnsrum. Man är själv ansvarig för att flytta saker som inte hör hemma i dessa utrymmen till privata förråd innan städdagen.

Om vi som bor i föreningen tillsammans hjälps åt att ta hand om vår utemiljö behöver vi inte anlita firmor. Ju mer vi gör tillsammans desto mindre utgifter för föreningen!