Årsstämma 30 maj 2017

Kallelse till årsstämma för BRF Fogdevägen

Datum: 30 maj
Plats: Folkets hus i Bagarmossen centrum
Tid: 18:30

Styrelsen i BRF Fogdevägen kallar härmed till Årsstämma. Handlingarna till årsstämman kommer att tillgängliggöras på föreningens hemsida och finnas tillgängliga utskrivna på årsstämman.

§ 1            Val av ordförande och protokollförare på stämman.
§ 2            Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 3            Godkännande av dagordningen.
§ 4            Val av justeringsmän.
§ 5            Prövning av om stämman blivit sammankallad i lagaordning.
§ 6            Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
§ 7            Framläggande av resultaträkning och balansräkning.
§ 8            Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9            Fastställande av arvode till styrelsen.
§ 10          Fastställande av arvode till revisor.
§ 11          Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor fram tills nästa              _________årsstämma.
§ 12          Inkomna motioner: 2 inkomna motioner som biläggs kallelsen.
§ 13           Stämmans avslutning.

Väl mött!

Styrelsen

Årsredovisning 2016
Motion 1 till föreningsstämman för Brf Fogdevägen
Motion 2 till föreningsstämman för Brf Fogdevägen