Årsstämma 4 juni 2019

Kallelse till årsstämma för BRF Fogdevägen

Datum: 4 juni
Plats: Folkets hus i Bagarmossen centrum
Tid: 18:30

Styrelsen i BRF Fogdevägen kallar härmed till Årsstämma. Handlingarna till årsstämman kommer att tillgängliggöras på föreningens hemsida och finnas tillgängliga utskrivna på årsstämman.

§ 1            Val av ordförande och protokollförare på stämman.
§ 2            Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 3            Godkännande av dagordningen.
§ 4            Val av justeringsmän.
§ 5            Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
§ 6            Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.    
§ 7            Framläggande av resultaträkning och balansräkning
§ 8            Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9            Fastställande av arvode till styrelsen. 
§ 10          Fastställande av arvode till revisor.
§ 11          Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor fram
tills nästa årsstämma.
§ 12          Inkomna motioner
                 – 1 inkommen motioner som biläggs kallelsen.
§13           Stämmans avslutning.

Väl mött!
Styrelsen

Styrelsen söker nya medlemmar, gärna någon som vill vara ordförande. Hör av dig till valberedningen eller styrelsen vid intresse!